Stanovy OZ Dúholie

Článok 1

Základné ustanovenia

Názov: Dúholie

Sídlo:    Stožok 215, 962 12 Detva

Združenie je založené podľa zákona č.83/1990 Z.z., v znení neskorších predpisov o združovaní občanov.

Článok 2

Cieľ činnosti  občianskeho združenia 

1. Cieľom občianskeho združenia Dúholie (ďalej len „združenie“) je: založiť a spravovať materskú, základnú a strednú školu s internátom. Vytvárať podmienky na vzdelávanie detí v rešpektujúcom, podnetnom a bezpečnom prostredí, vytvoriť a rozvíjať pedagogický systém aplikovateľný v materskej, základnej a strednej škole, zohľadňujúci špecifiká každej vekovej skupiny. Vytvárať a rozvíjať praktický model vzdelávania, propagovať ho. Spájať ľudí s rovnakým cieľom na Slovensku. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojovanie vzdelávacích, výchovných,  kultúrnych, informačných, sociálno- spoločenských a voľno-časových potrieb pre deti vo veku od 3 do 19 rokov a ich rodiny.

2. Ciele združenia budú napĺňané najmä týmito formami:

a)   realizácia vzdelávacích a aktivít,

b)  organizácia konferencií s cieľom výmeny skúseností, vzájomnej podpory, zdieľania know-how

c) organizácia voľnočasových aktivít a motivácií k tvorivej činnosti – tvorivé   dielne, workshopy, súťaže, výstavy, predstavenia,

d)  spolupráca so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí, podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácií a ďalších komunít obdobného zamerania,

e)   spoluprácu s miestnymi, štátnymi orgánmi a organizáciami,

f) edičnú a vydavateľskú činnosť,

g)   cezhraničnú spoluprácu,

h)  členstvom v občianskych združenia s podobným zameraním

i)  na podporu týchto činností je možné vyvíjať drobnú podnikateľskú činnosť

Článok 3

Členstvo v Združení

1.   Členstvo v Združení je dobrovoľné. Žiadateľ o členstvo musí predložiť žiadosť výkonnému výboru.

2.   Členom občianskeho združenia môže byť každá fyzická alebo právnická osoba. Členstvo v občianskom združení vzniká rozhodnutím Výkonného výboru o prijatí za člena občianskeho združenia.

3. Člen môže byť: riadny, podporujúci

4. Podporujúci člen má právo iniciovať návrhy, nemá však hlasovacie právo. V ostatných prípadoch sa pod členom myslí riadny člen.

5.   Členstvo v Združení zaniká:

a)   písomným prehlásením člena o vystúpení z občianskeho združenia,

b)  vylúčením člena na základe rozhodnutia  dvojtretinovej väčšiny Členskej schôdze,

c) úmrtím člena, alebo jeho zánikom,

d)  zánikom občianskeho združenia,

Článok 4

Práva a povinnosti členov Združenia

1.       Člen Združenia má právo:

a)   voliť a byť volený do orgánov združenia,

b)  byť informovaný o činnostiach, zámeroch a podujatiach organizovaných združením,

c)    byť informovaný o hospodárení  združenia,

d)  zúčastňovať sa na všetkých aktivitách organizovaných  združením,

e)   podávať návrhy na zlepšenie činnosti  združenia,

f)     podporovať združenie materiálne, finančne a vlastnou činnosťou

2.       Člen Združenia je povinný:

a)   dodržiavať  stanovy združenia,

b)  dodržiavať vnútorné predpisy združenia,

c)    plniť a dodržiavať uznesenia orgánov združenia,

d)  konať v súlade s cieľmi združenia, šíriť dobré meno  združenia a konať v záujme občianskeho združenia,

e)   zdržať sa všetkého, čím by poškodzoval dobré meno a povesť združenia,

f)     vykonávať zverené úlohy,

g)   aktívne sa zúčastňovať na činnosti združenia a zasadnutí orgánov združenia, ktorých je členom,

h)  chrániť a zveľaďovať majetok združenia.

i) platiť mesačné a mimoriadne členské príspevky na činnosť združenia.

j)      zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť združeniu škodu.

  1. Členskú základňu združenia tvoria riadni členovia a čestní členovia. Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významným dielom zaslúžila o založenie združenia, realizáciu cieľov a poslania združenia. O čestnom členstve rozhoduje Výkonný výbor združenia.

Článok 5

Orgány združenia

Orgánmi združenia sú:

Predsedníctvo

Členská schôdza

Výkonný výbor

Dozorná rada

Článok 6

Predsedníctvo

1.   Predsedníctvo v dobe vzniku združenia tvoria zakladajúci členovia združenia. Predsedníctvo má spravidla 3 členov.

2.   Členstvo v predsedníctve je trvalé a končí dobrovoľným rozhodnutím člena predsedníctva. Odchádzajúci člen je povinný nájsť za seba náhradu medzi členmi združenia.

3.   Predsedníctvo je v prvom rade poradným orgánom zabezpečujúcim dodržiavanie vízie, plnenie dlhodobých cieľov a rozvoj združenia.Ďalej schvaľuje stanovy združenia, resp. ich zmeny a doplnky a volí a odvoláva členov Výkonného výboru.

4.   Predsedníctvo má právo určiť prioritu schválených projektov, zastaviť realizáciu akéhokoľvek projektu, alebo výnimočných prípadoch určiť odborníka, ktorý prevezme zodpovednosť za realizáciu projektu. Pre takto určeného odborníka nie je záväzné rozhodnutie členskej schôdze.

5.   Predsedníctvo sa rozhoduje konsenzom.

Článok 7

Členská schôdza

1.     Členom členskej schôdze je každý člen združenia.

2. Zasadanie Členskej schôdze zvoláva výkonný výbor podľa potreby, najmenej však jeden krát ročne. Výkonný výbor zvolá Členskú schôdzu aj vtedy, ak ho o  to požiada písomne nadpolovičná väčšina členov alebo predsedníctvo. Členská schôdza je uznášania schopná, ak sa na zasadnutí členskej schôdzi zúčastní nadpolovičná väčšina  všetkých členov. Na prijatie uznesenia členskej schôdze je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku, zlúčení združenia rozhoduje dvojtretinová väčšina prítomných členov.

3.     V prípade, že sa člen nemôže zúčastniť členskej schôdze, môže delegovať iného člena ako svojho zástupcu. Zástupca má následne hlasovacie právo aj za zastupovaného. Takto zastupovaný člen je pokladaný za prítomného.

4.     Členská schôdza najmä:

  • volí a odvoláva členov Dozornej rady
  • schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia
  • schvaľuje plán činnosti združenia
  • rozhoduje o zániku združenia
  • rozhoduje o zániku členstva v združení
  • schvaľuje vnútorné predpisy a ich zmeny

Článok 7

Výkonný výbor

1.      Výkonný výbor je riadiacim a výkonným orgánom občianskeho združenia. Riadi činnosť občianskeho združenia a jedná jeho menom.

2.    Výkonný výbor rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, pokiaľ nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov združenia.

3.    Výkonný výbor je zložený z troch členov občianskeho združenia. Členov Výkonného výboru volí a odvoláva Predsedníctvo. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru je 4 roky, ktoré končí až zvolením nových členov Výkonného výboru.

4.    Členmi výkonného výboru sú

(1)   Výkonný riaditeľ

(2)   Finančný riaditeľ

(3)   Marketingový riaditeľ

5.    Členovia výkonného výboru sú volení s ohľadom na svoje odborné skúsenosti.

6.    Štatutárom združenia je výkonný riaditeľ a môže konať v jeho mene, alebo splnomocniť iného člena združenia na konkrétne úkony.

7.     Člen Výkonného výboru je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s náležitou starostlivosťou, ktorá zahŕňa povinnosť vykonávať ju v súlade so známymi záujmami občianskeho združenia.

8.    Výkonný výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace. Zasadnutia Výkonného výboru sú neverejné. Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva a vedie výkonný riaditeľ, prípadne podľa poverenia výkonného riaditeľa iný člen výkonného výboru.

9.    Výkonný riaditeľ koná v mene občianskeho združenia, zastupuje občianske združenie voči tretím osobám, pred súdmi, orgánmi štátnej správy, orgánmi samosprávy, daňovými orgánmi, poisťovňami a inými. Konať v mene občianskeho združenia a zaväzovať občianske združenie vo všetkých veciach je oprávnený výhradne výkonný riaditeľ samostatne alebo osoba ním delegovaná.

10.        Výkonný riaditeľ je zodpovedný za činnosť výkonného výboru.

11. Výkonný výbor je uznášania schopný za prítomnosti všetkých jeho členov. Rozhodnutia Výkonného výboru sa prijímajú konsenzom. Rozhodnutia Výkonného výboru sú pre všetkých členov občianskeho združenia záväzné.

12.         Rozhodnutia výkonného výboru nemôžu byť v rozpore s uzneseniami členskej schôdze.

13.         Do pôsobnosti Výkonného výboru patrí:

a)     plniť uznesenia Členskej schôdze a  úlohy súvisiace so zabezpečením činnosti a prevádzky občianskeho združenia,        

b)    riadiť činnosť občianskeho združenia v období medzi zasadnutiami Členskej schôdze,

c)      zabezpečovať operatívnu spoluprácu s orgánmi štátnej správy, s orgánmi verejnej správy, so správnymi orgánmi, poisťovňami, bankami, fyzickými i právnickými osobami,

d)    rozhodovať o prijatí nových členov občianskeho združenia,

e)     navrhovať vylúčenie členov občianskeho združenia,

f)       určovať výšku registračného poplatku a ročného členského poplatku,

g)     obsahovo pripravovať rokovanie členskej schôdze a zároveň pripravovať ročnú správu o činnosti občianskeho združenia, návrh rozpočtu a správu o hospodárení občianskeho združenia, ktorú predkladá na schválenie Členskej schôdzi,

h)    rozhoduje o všetkých záležitostiach občianskeho združenia, ktoré podľa stanov nespadajú do právomoci iných orgánov,

i)        vedie zoznam členov občianskeho združenia,

j)        má právo udeľovať čestné členstvo,

k)     informuje Dozornú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vývoj občianskeho združenia, jeho činnosť a stav majetku občianskeho združenia a to bezodkladne potom ako sa o nich dozvie, prípadne odkedy vzniknú,

l)        v prípade potreby zvoláva mimoriadnu Členskú schôdzu,

m) menuje likvidátora,

n)    plní ďalšie právomoci vyplývajúce z postavenia výkonného orgánu občianskeho združenia,

o)    vybavuje pohľadávky u členov, ktorí skončili členstvo v občianskom združení.

p) polročne schvaľuje znížené členské príspevky pre riadnych aktívnych členov združenia.

14.         Výkonný výbor môže na zabezpečenie svojej činnosti zamestnávať zamestnancov, ktorí nemusia byť členmi združenia. Výkonný výbor určuje pracovný pomer a výšku odmien. Zamestnanci môžu byť odmeňovaní z prostriedkov občianskeho združenia.

15.         Z rokovania Výkonného výboru sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia všetkých prijatých ako aj neprijatých rozhodnutí. Zápisnicu zo zasadnutia Výkonného výboru podpisujú všetci členovia Výkonného výboru.

Článok 7

Dozorná rada

1.           Dozorná rada je nezávislým kontrolným orgánom občianskeho združenia.

2.         Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo Výkonnom výbore a Predsedníctve.

3.         Dozorná rada má jedného člena. Volí a odvoláva ho Členská schôdza. Funkčné obdobie člena Dozornej rady je štvorročné, ktoré končí až zvolením nového  člena Dozornej rady.

4.         Člen Dozornej rady má právo zúčastňovať sa zasadnutí Výkonného výboru s hlasom poradným a Členskej schôdze ako riadny člen.

5.         Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť Členskej schôdzi.

6.        Do pôsobnosti dozornej rady patrí:

a)   dozerať na dodržiavanie stanov občianskeho združenia, rozhodnutí orgánov občianskeho združenia a všeobecne záväzných právnych predpisov,

b)   dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov občianskeho združenia, stanovami, vnútornými predpismi a všeobecne záväznými predpismi,

c)    kontrolovať činnosť Výkonného výboru a občianskeho združenia ako celku,

d)   jedenkrát do roka predkladať Členskej schôdzi záverečnú správu o kontrole činnosti občianskeho združenia a jeho orgánov za predchádzajúce obdobie,

e)   kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom občianskeho združenia.

Článok 8

Hospodárenie združenia

1.               Občianske združenie hospodári podľa rozpočtu s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

2.               Združenie podľa legislatívnych pravidiel nadobúda finančné a materiálové prostriedky na zabezpečenie svojej činnosti prostredníctvom:

–            dotácií,

–            darov a dobrovoľných príspevkov od fyzických a právnických osôb,

–            školných poplatkov,

–            grantov,

–            registračných a členských poplatkov,

–            výnosov z verejných zbierok,

–   výnosov z organizovania kultúrnych, spoločenských alebo zo športových akcií v súlade s platným právnym poriadkom,

– príjmov z činností pri naplňovaní cieľov občianskeho združenia, príjmy z reklamy a drobnej podnikateľskej činnosti.

– pôžičiek, úverov, úrokov.

3.               O nakladaní s finančnými a materiálovými prostriedkami občianskeho združenia rozhoduje Výkonný výbor v rámci schváleného rozpočtu.

4.               Výkonný výbor vedie účtovníctvo Občianskeho združenia v súlade s legislatívou.

5.               Vyúčtovanie prostriedkov a finančnú agendu kontroluje Dozorná rada občianskeho združenia. Vyhodnotenie nakladania s finančnými prostriedkami je súčasťou záverečnej správy o činnosti občianskeho združenia, predkladanej Dozornou radou na Členskej schôdzi občianskeho združenia.

6.               Občianske združenie má právo zriadiť bankové účty podľa potreby prípadne založiť devízové účty. Dispozičné práva k účtom občianskeho združenia má Výkonný riaditeľ výboru a ním poverení členovia združenia a zamestnanci.

Článok 9

Založenie, vznik a zánik občianskeho združenia

1.               Občianske združenie zakladá ustanovujúca Členská schôdza, ktorá volí orgány občianskeho združenia a schvaľuje stanovy.

2.               Občianske združenie vzniká schválením a registráciou stanov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

3.   Občianske združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe uznesenia Členskej schôdze s dvojtretinovou väčšinou hlasov.

4.               Pri zániku Občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením vykoná majetkovo-právne vyrovnanie likvidátor menovaný výkonným výborom. Výkonný výbor zároveň rozhoduje o použití likvidačného zostatku. Likvidátor oznámi zánik občianskeho združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

5.               Pri majetkovom vysporiadaní sa primerane použijú ustanovenia zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. Majetkové vysporiadanie sa nevyžaduje, ak majetok občianskeho združenia prechádza po zlúčení na iné občianske združenie.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1.  Vzťahy neupravené týmito stanovami sa riadia vnútorným predpisom združenia. Vzťahy neupravené týmito stanovami ani vnýtorným predpisom sa riadia príslušnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2.                  Občianske združenie je právny subjekt.

3.                  Spory medzi členmi občianskeho združenia navzájom, medzi členmi a orgánmi občianskeho združenia a medzi funkcionármi občianskeho združenia sa riešia predovšetkým rokovaním za účasti predsedu Výkonného výboru. Ak nedôjde k zmiereniu o spore, rozhodne s konečnou platnosťou Členská schôdza.

4.                  Členovia občianskeho združenia neručia za záväzky občianskeho združenia voči tretím osobám.

5.                  Ak sa niektoré ustanovenie stanov stane neplatným v dôsledku zmeny právnych predpisov, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení stanov.